privacy policy


PRIVACYVERKLARING MELIOR CAREERS

In deze privacyverklaring informeren wij u over de manier waarop persoonsgegevens door ons worden verwerkt. We vragen u uitsluitend om gegevens met ons te delen die helpen om onze diensten aan u te verstrekken, zoals bijvoorbeeld uw naam, leeftijd, contactgegevens, details over uw opleiding, arbeidsverleden, …

Door ons uw persoonsgegevens via de website (www.meliorcareers.be) of via enig ander kanaal te verstrekken, wordt u geacht het gebruik van uw persoonsgegevens te hebben erkend in overeenstemming met deze privacyverklaring.

COOKIES

Bij het gebruik van de website maakt Melior gebruik van cookies om uw surfervaring te optimaliseren, gebruikersvoorkeuren te bepalen en het verbeteren van de website. Een cookie is informatie die via de server naar uw toestel wordt verzonden en wordt opgeslagen op de harde schijf van het toestel. Cookies helpen Melior om uw toestel te herkennen wanneer u de website gebruikt. Op die manier wordt Melior in staat gesteld om de verwerking gebruiksvriendelijker te maken en u een gepersonaliseerde service te bieden.

U kan het gebruik van cookies weigeren indien uw internetbrowser dit toelaat, maar dit kan een impact hebben op het gebruik van onze website.

HET VERZAMELEN VAN DATA

Melior verzamelt uw persoonsgegevens wanneer u deze informatie bezorgt via de website van Melior (www.meliorcareers.be) of wanneer u ons belt, mailt of op een andere manier met ons correspondeert dan via de website.

Deze informatie wordt verzameld in een interne gegevens databank dat Melior gebruikt om zijn rekruteringsactiviteiten uit te oefenen.

Gegevens van klant/kandidaat/leverancier

In het kader van onze dienstverlening aan u als kandidaat, klant of leverancier, verzamelen en verwerken wij identiteits- en contactgegevens van al de contactpersonen die nodig zijn om onze dienstverlening zo kwalitatief en optimaal mogelijk te kunnen verlenen. De doeleinden van de verwerking zijn de uitvoering van een overeenkomst, het beheer van klant/kandidaat/leverancier, de boekhouding en directe marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of ons gerechtvaardigd belang (zoals voor direct marketing).

Gegevens van personeel

Wij verwerken de persoonsgegevens van onze werknemers in het kader van ons personeelsbeheer en de loonadministratie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst en/of het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen.

Andere gegevens

Naast de gegevens van kandidaten, klanten, leveranciers en personeel verwerken wij ook persoonsgegevens van anderen, zoals mogelijke nieuwe klanten/prospecten, nuttige contacten binnen onze sector, netwerkcontacten, contacten van deskundigen, enz. De doeleinden van deze verwerkingen zijn in het belang van onze activiteiten, directe marketing en public relations. De rechtsgrond is ons gerechtvaardigd belang of in sommige gevallen de uitvoering van een overeenkomst. Deze persoonsgegevens kunnen we gebruiken om u te informeren omtrent onze dienstverlening, om u te identificeren bij het gebruik van onze website of om onze diensten te leveren en eventuele overeenkomsten uit te voeren.

VERTROUWELKIJKHEID

Telkens wanneer u persoonsgegevens verstrekt aan ons, zullen wij deze informatie behandelen in overeenstemming met de bepalingen van deze privacyverklaring en de wettelijke verplichtingen in het kader van de verwerking van Persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming 2016/679.

We implementeren passende maatregelen en procedures om de persoonsgegevens die we middels de website of via (elektronische) correspondentie met u verzamelen te beveiligen en te beschermen.

Op deze manier verbinden wij ons ertoe om, in de mate van het mogelijke, illegale verwerking van persoonsgegevens en onbedoeld verlies of vernietiging van persoonsgegevens te voorkomen.

Ondanks de voorzorgsmaatregelen kunnen wij evenwel niet garanderen dat uw persoonsgegevens worden beschermd indien deze gegevens op onbeveiligde wijze buiten de website worden doorgegeven of op een andere manier worden meegedeeld.

Wij trachten de beveiliging van uw persoonsgegevens te optimaliseren door de toegang tot uw persoonsgegevens te beperken tot personen die deze informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te oefenen zoals bijvoorbeeld personeel van Melior.

HET BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden bewaard om onze rekruteringsactiviteiten te kunnen uitvoeren.

Wanneer er vijf jaar geen contact geweest is tussen Melior en de contactpersoon, dan zal Melior de persoonsgegevens van desbetreffende verwijderen in de loop van het volgende jaar.

UW RECHTEN

  • U heeft het recht op toegang tot persoonsgegevens.
  • U heeft het recht op correctie van de persoonsgegevens.
  • U heeft het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen.
  • U heeft het recht uw toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of in te trekken.
  • U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, gevestigd te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35.

Indien u van deze rechten gebruik wenst te maken, dient u ons een schriftelijk verzoek te sturen vergezeld met een kopie van uw identiteitskaart naar privacy@meliorcareers.be.

CONTACT

Melior Careers bv verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid kan u ons bereiken via e-mail: privacy@meliorcareers.be of Melior Careers bv, Bredestraat 4, 2000 Antwerpen.